Algemene voorwaarden “LeerDuits”.

Definities;

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie “LeerDuits” een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.

Diensten: individuele (of groepsgewijze) huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door “LeerDuits”.

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van “LeerDuits” (waarbij aangetekend dat leerling en contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen “LeerDuits” en een contractant met betrekking tot de levering van diensten door “LeerDuits”, al dan niet ten behoeve van een leerling.

Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Vestiging: iedere door “LeerDuits” gebruikte locatie als ook een door “LeerDuits” gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de diensten door of namens “LeerDuits” worden verleend.

Deze voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht.
De contractant geeft door deze aan te vinken op het inschrijfformulier of door het geven van machtiging aan de medewerker van LeerDuits aan, deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer “LeerDuits” de inschrijving van de leerling schriftelijk aanvaardt en de definitieve inschrijving van de leerling schriftelijk heeft bevestigd aan contractant.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, elke offerte en iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten waarop “LeerDuits” deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
1.3. Door inschrijving voor een van de diensten door leerling en/of contractant aanvaarden leerling en contractant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze algemene voorwaarden aan leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze algemene voorwaarden naleeft.
1.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen “LeerDuits” en de contractant zijn overeengekomen.
1.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen “LeerDuits” en de contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
1.6. In de gevallen waarin de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze algemene voorwaarden.
1.7. De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van “LeerDuits”. Op verzoek van contractant of leerling zal “LeerDuits” een kopie van de algemene voorwaarden kosteloos toezenden.

2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. “LeerDuits” zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.
2.2. “LeerDuits” heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan “LeerDuits” ten bate van facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan “LeerDuits”.
2.4. Persoonsgegevens worden door “LeerDuits” zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van “LeerDuits”. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door “LeerDuits” en aan haar gelieerde ondernemingen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met contractant en/of leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de “LeerDuits” nieuwsbrief en de activiteitenagenda.
2.5. “LeerDuits” biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.
2.6. Het is leerling of contractant verboden op de vestiging alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is “LeerDuits” bevoegd leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door “LeerDuits” aangeboden dienst en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat “LeerDuits” gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.
2.7. leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van “LeerDuits”.

3. Tarieven
3.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op “LeerDuits” vermelde prijzen voor de diverse door “LeerDuits” aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Voor door “LeerDuits” aangeboden diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft. “LeerDuits” kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.
4.2. Afgenomen diensten wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij binnen 14 dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag is bijgeschreven op de rekening van “LeerDuits”.
4.3. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan “LeerDuits” kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Niet-tijdige betaling
5.1. Indien de contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt “LeerDuits” de contractant een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.2. Indien de contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is “LeerDuits” gerechtigd de betreffende diensten op te schorten totdat “LeerDuits” het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
5.3. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van €15,- bij de tweede herinnering zullen contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.4. Indien “LeerDuits” overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van contractant.

6. Aangeboden diensten of lessen
6.1. Inschrijving voor door “LeerDuits” aangeboden diensten of lessen is mogelijk tijdens of na het intakegesprek, telefonisch of per E-mail.
6.2. Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.
6.3. Aangeboden diensten of lessen worden aangeboden op de locatie van “LeerDuits”.
6.4. De voor de aangeboden diensten of lessen geldende tarieven zijn gebaseerd op het aantal afgenomen lesuren per maand.
6.5. Indien leerling halverwege de maand start met het afnemen van een dienst of les op basis van maandtarief, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en worden alleen de afgenomen uren, voor die maand, in rekening gebracht.
6.6. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer lessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere les, en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.
6.7. Extra lessen kunnen buiten de afgesproken uren om, wordt apart in rekening gebracht.
6.8. Vakanties en feestdagen:
Gedurende de reguliere schoolvakanties is “LeerDuits” gesloten echter is het ook mogelijk om alsnog lessen te volgen, op afspraak.
“LeerDuits” is ook gesloten op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, 2025 2030, etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.
6.9. Gedurende de zomervakantie is “LeerDuits” normaliter gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de leerling niet actief is bij “LeerDuits”.
In overleg kunnen lessen alsnog doorgang vinden of kan worden deelgenomen aan een  bootcampdag.
6.10. Als lessen worden afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, dan is de contractant de kosten voor de les alsnog verschuldigd. Als een les afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht.

7. Klachtenprocedure
7.1. Klachten over de verleende diensten dienen door contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (contact@LeerDuits.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan “LeerDuits” De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
7.2. Indien een klacht naar het oordeel van “LeerDuits” gegrond is, dan zal “LeerDuits” de diensten of lessen alsnog verrichten zoals overeengekomen.
7.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten of lessen niet meer mogelijk blijkt, dan zal “LeerDuits” slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door contractant betaalde bedrag waarvoor geen diensten of lessen meer geleverd kunnen worden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. contractant is tegenover “LeerDuits” aansprakelijk voor alle schade die “LeerDuits” lijdt door toedoen van contractant of leerling. De contractant vrijwaart “LeerDuits” tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan contractant of leerling toerekenbaar is.
8.2. Indien “LeerDuits” aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van “LeerDuits” en/of van (een van) haar medewerkers.
8.3. Medewerkers van “LeerDuits” zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van “LeerDuits”
8.4. “LeerDuits” selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. “LeerDuits” aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.
8.5. leerling en contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-reis- en/of annuleringsverzekering). “LeerDuits” is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
8.6. “LeerDuits” is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles thuis. leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.
8.7. “LeerDuits” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat “LeerDuits” is uitgegaan van door contractant en/of leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.8. De aansprakelijkheid van “LeerDuits” voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 100,- , zegge: honderd euro.
8.9. De aansprakelijkheid van “LeerDuits”, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde uitgesloten.
8.10. In geval van aansprakelijkheid van “LeerDuits”, zijn contractant en leerling gehouden tot overdracht aan “LeerDuits” van alle verhaalsrechten en aanspraken die contractant en/of leerling op derden hebben terzake van de schade.

9. Overmacht
9.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop “LeerDuits” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “LeerDuits” niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van “LeerDuits”, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
9.3. In geval van overmacht zal “LeerDuits” zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de dienst op een ander tijdstip. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan contractant de overeenkomst kosteloos.
9.4. In geval van overmacht bij een door “LeerDuits” aangeboden dienst, voortkomende uit ziekte van een door “LeerDuits” ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht “LeerDuits” zich ertoe zich maximaal in te spannen om leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door “LeerDuits” aangeboden dienst.

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten
10.1. “LeerDuits” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2. Het is leerling noch contractant toegestaan de door “LeerDuits” verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door “LeerDuits” aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van “LeerDuits” te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.
10.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door “LeerDuits” voor het verrichten van de diensten, zijn en blijven eigendom van “LeerDuits”, ook indien deze bij het verrichten van de diensten aan leerling en/of contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van “LeerDuits”.

11. Geschillen
11.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12. Toepasselijk recht
12.1. Op elke overeenkomst tussen “LeerDuits” en de contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

13. Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden
13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door “LeerDuits” worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
13.2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van “LeerDuits”.